با همت و پیگیر های پی در پی شورای روستای جنت آباد آقای حسن ایاغ و همچنین زحمات دهیاری محترم روستا آقای ابراهیم احمدی ، پروژه ساخت آسفالت جنت آباد به پایان رسید.

این پروژه با تمام سختی هایی که پیش رو داشت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ به اجرا درآمد و با موفقیت به اتمام رسید.